Informacje dla osób powierzających dane wizerunkowe MPK Lódź Sp. z o. o. w celu promowania Spółki

2019-12-04 16:42

Informacje dla osób powierzajacych dane wizerunkowe MPK Lódź Sp. z o. o. w celu promowania Spółki

Oświadczenie nr 6

 1. Administratorem Danych Osobowych jest MPK-Łódź Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tramwajowej 6.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mpk.lodz.pl.
 3. Celem zbierania danych jest promocja MPK-Łódź Sp. z o. o., w tym promocja działalności statutowej MPK-Łódź Sp. z o. o., publikacje papierowe, elektroniczne i internetowe.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda wnioskodawcy art. 6 lit a RODO
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody.
 6. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom:
  • procesorom w związku ze zleconymi przez MPK-Łódź Sp. z o.o. działaniami promującymi realizowanymi w imieniu spółki,
  • partnerom biznesowym współpracujących z MPK-Łódź Sp. z o.o. oraz organom nadzorującym,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani / Panu również prawo do:
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania,
  • zażądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych.