Informacja dla Klientów współpracujących z MPK-Łódź Spółka z o. o. w ramach świadczenia usług reklam

2019-01-24 13:13

Informacja dla Klientów współpracujących z MPK-Łódź Spółka z o. o. w ramach świadczenia usług reklamowych


Oświadczenie nr 5

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej - “RODO”) MPK‑Łódź Sp. z o. o. informuje, zaś Klient przyjmuje do wiadomości co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest MPK-Łódź Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi, 91-132 w Łodzi ul. Tramwajowa 6.

 2. Podstawą przetwarzania zbieranych danych są zapisy RODO - Art. 6, pkt 1., lit. b.

 3. Cele zbierania danych:
  a. podpisanie umowy;
  b. realizacja umowy;
  c. realizacja płatności;
  d. rozstrzyganie sporów przed sądami i organami odwoławczymi.

 4. Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych – zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi i wytycznymi odnoszącymi się do danego projektu.

 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mpk.lodz.pl.

 6. Powierzone Administratorowi dane osobowe mogą być profilowane.

 7. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom:
  a. organom kontrolującym;
  b. sądom;
  c. innym uczestnikom postępowania, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami prawa.

 8. Na podstawie przepisów RODO Klientom powierzającym Administratorowi dane osobowe przysługuje prawo do:
  a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  b. przenoszenia danych,
  c. wglądu w dane i możliwość ich poprawiania.