Regulamin i przepisy

2013-11-01 00:01

Przepisy taryfowe - Łódź


Artykuł archiwalny

PRZEPISY TARYFOWE
W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM MIASTA ŁODZI

§ 1.

1. Przepisy obowiązują na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi i na liniach międzygminnych funkcjonujących na zasadach określonych w porozumieniach międzygminnych, w których Miasto Łódź występuje w charakterze strony.
2. Na podstawie umów zawartych między Miastem Łódź a podmiotami organizującymi lub wykonującymi przewozy poza systemem lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi uznawane za ważne mogą być bilety sprzedawane lub honorowane przez te podmioty. W przypadku gdy przewidywane wpływy do budżetu Miasta Łodzi wynikające z zawartych umów będą kształtowały się na poziomie powyżej 75% cen biletów przewidzianych w załączniku Nr 2 do uchwały, dla zawarcia i wypowiedzenia umów z ww. podmiotami nie jest wymagana zgoda Rady Miejskiej w Łodzi.

§ 2.

1. Pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany dokonać bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest skasowanie biletu za przejazd o łącznym nominale równym co najmniej opłacie za podróż w wybranym przez niego przedziale czasowym lub jednoprzejazdowego, bądź zakup biletu:
1) za pomocą systemu płatności mobilnych,
2) w pojeździe i jego skasowanie.
2. Czas podróży i związana z nim opłata liczą się od momentu wniesienia opłaty.
3. W przypadku decyzji pasażera o wydłużeniu podróży, jest on zobowiązany przed upływem poprzedniego przedziału czasowego dokonać właściwego dopełnienia opłaty za przejazd, zgodnie z obowiązującą taryfą. Zasada dopełnienia opłaty za podróż nie dotyczy wnoszenia opłat za przejazd za pomocą:
1) biletu 24-godzinnego,
2) biletów jednoprzejazdowych.
4. Do kontroli należy zachować wszystkie bilety za przejazd od czasu rozpoczęcia podróży.
5. W przypadku wyboru biletu 24-godzinnego w momencie rozpoczęcia podróży należy w tym samym czasie wnieść całą opłatę za przejazd.
6. Wniesiona opłata, za wyjątkiem biletu jednoprzejazdowego, uprawnia pasażera do przesiadania się do dowolnie wybranego pojazdu komunikacji miejskiej, w ramach opłaconego przedziału czasowego. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. Okres ważności biletu przedłuża się odpowiednio o wydłużony czas podróży, spowodowany opóźnieniem się pojazdu, w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy.
7. Zakupione bilety jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

§ 3.

1. Bilety strefy miejskiej uprawniają do przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.
2. Bilety strefy podmiejskiej uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.
3. Bilety okresowe liniowe, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, uprawniają do przejazdu pojazdami dwóch linii komunikacyjnych, które posiadają co najmniej jeden wspólny punkt przesiadkowy, wybranych przez pasażera w chwili zakupu biletu, lub pojazdami innych linii, których trasy na danym odcinku ściśle pokrywają się z trasami wybranych linii.
4. Bilety okresowe sieciowe, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, uprawniają do przejazdu pojazdami na wszystkich liniach.
5. Zakup biletów okresowych następuje poprzez zakodowanie biletu na elektronicznej karcie zbliżeniowej będącej nośnikiem biletów w formie elektronicznej.
6. Daty ważności biletów okresowych, za wyjątkiem biletów semestralnych, o których mowa w załączniku Nr 2 do uchwały, określa pasażer.
7. Bilety okresowe są ważne we wszystkie dni tygodnia na liniach dziennych i nocnych
8. Pasażer ma prawo do nabycia biletu okresowego nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem jego okresu ważności.
9. Bilety okresowe na okaziciela nie podlegają zwrotowi
10. Pasażer na swój wniosek może otrzymać zwrot równowartości imiennego biletu okresowego, nie później niż 14 dni przed upływem jego ważności, w kwocie proporcjonalnej do czasu jego wykorzystania, po potrąceniu 10% zwracanej kwoty, stanowiącej opłatę manipulacyjną.
11. Wzory i formy biletów oraz zasady sprzedaży biletów okresowych zapisanych na karcie elektronicznej określa jednostka organizacyjna upoważniona do organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym w Łodzi.

§ 4.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:


Podmiot

Dokumenty, którymi podmiot winien się legitymować

1)

posłowie i senatorowie RP

legitymacja posła lub senatora;

2)

radni Rady Miejskiej w Łodzi

legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi;

3)

inwalidzi wojenni lub wojskowi

książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego;

4)

osoby represjonowane

legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

5)

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających MON i MSWiA lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, lub dokument, na podstawie którego bilet ten może zostać wydany (legitymacja lub orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpiezeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

6)

osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przewodnicy

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenia o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku;

7)

dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli i szkół integracyjnych lub przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego lub legitymacja szkolna ucznia niepełnosprawnego o wzorze zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie w w. orzeczenia;

8)

dzieci i młodzież z upośledzeniem narządu ruchu do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

legitymacja lub orzeczenie o niepełnosprawności z powodu upośledzenia narządu ruchu wydanych przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności bądź bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. dokumentów;

9)

wyłącznie podczas podróży na trasie: dom - ośrodek rehabilitacyjny, dom - warsztaty terapii zajęciowej, dom - zakład pracy chronionej, osoby:
a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,
b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej,
c) pracownicy zakładów pracy chronionej,
d) osoby, o których mowa w lit. a-c muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
- posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy,
- zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów;

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów oraz zaświadczenia zakładu pracy chronionej lub specjalistycznej jednostki służby zdrowia (zaświadczenia kierownika ośrodka rehabilitacyjnego lub warsztatów terapii zajęciowej). Ponadto w czasie podróży pasażer winien okazywać zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i ośrodka rehabilitacyjnego, zakładu pracy chronionej lub warsztatu terapii zajęciowej, wydanego przez te placówki;

10)

osoby, które ukończyły 70 lat

dowód stwierdzający tożsamość;

11)

dzieci przed ukończeniem 4 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka;

12)

dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego;

13)

pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, funkcjonujące w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, o których mowa w § 1, emeryci i renciści MPK - Łódź Spółka z o.o. oraz emeryci i renciści byłego MPK w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, na liniach obsługiwanych przez daną firmę

odpowiednia legitymacja wydana przez wymienione jednostki;

14)

podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji

legitymacja służbowa;

15)

opiekunowie osób, wymienionych w pkt 5, podróżujący z podopiecznym, a w przypadku podopiecznych uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii zajęciowej, także podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby

podczas podróży z podopiecznymi na podstawie wskazania, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych - ważny jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny, wydany na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 3 ust. 11;

16)

opiekunowie osób, wymienionych w pkt 7 i 8, podróżujący z podopiecznym oraz w dni powszednie od poniedziałku do piątku podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby


17)

kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych

upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 11;

18)

osoby, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" lub będące krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż:
a) 15 litrów krwi - dla kobiet,
b) 18 litrów krwi - dla mężczyzn

legitymacja „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

19)

dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem. Nabyte uprawnienia ważne są:
a) dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia,
b) dla dzieci i młodzieży przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej;

zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydane przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11, na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości;

20)

właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące - łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu

dowód rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony na jednego z pasażerów;

21)

studenci wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podczas Juwenaliów organizowanych przez uczelnie wyższe, których siedziby znajdują się na terenie miasta Łodzi, na następujących liniach: 12, 12A, 15, 15A, 43,50, 55, 57, N4, N7

ważna legitymacja studencka;

22)

dzieci i młodzież uczestniczące w cyklicznych, ogólnopolskich imprezach sportowych, których gospodarzem jest Miasto Łódź oraz ich opiekunowie

identyfikator wydany przez organizatora imprezy sportowej zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, termin rozgrywek („od"-„do") i dyscyplinę sportu, której dotyczy, zatwierdzony przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11 oraz legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość uczestnika;

23)

seniorzy powyżej 60 roku życia w czasie obchodów Łódzkich Senioraliów przypadających w terminach określonych w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Łodzi publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi

Miejska Karta Seniora. Ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

24)

członkowie Miejskiej Rady Seniorów

legitymacja członka Miejskiej Rady Seniorów wydana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

25)

wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

26)

dzieci w wieku od 6 do 13 lat uczestniczące w zajęciach zamkniętych w formie półkolonii organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przez Urząd Miasta Łodzi

zaświadczenie wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi dla organizatora półkolonii, określające termin trwania turnusu.

27)

uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Polsce w dniach od 15 do 26 lipca 2016 r.

kartą uczestnika Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

§ 5.

Bilet specjalny wydawany jest przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust 11, na podstawie dokumentów uprawniających pasażera do bezpłatnych przejazdów.

§ 6.

Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:


Podmiot

Dokumenty, którymi podmiot winien się legitymować

1)

kombatanci

zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;

2)

dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczające do szkół publicznych lub posiadających uprawnienia szkoły publicznej

ważna legitymacja szkolna;

3)

studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

legitymacja studencka lub legitymacja słuchacza studiów doktoranckich lub inny dokument potwierdzający status studenta lub doktoranta;

4)

dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych

ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC);

5)

uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych

ważna legitymacja wystawiona przez uprawnioną Izbę Rzemieślniczą;

6)

emeryci i renciści, z wyjątkiem osób wymienionych w § 4 pkt 1-6,9-10 i 13

legitymacja emeryta - rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno - rentowy. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

7)

osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające zasiłek stały

lorzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu zasiłku stałego. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

8)

dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka;

9)

dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających troje dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30 lub 90-dniowego, Nabyte uprawnienia ważne są:
a) dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie
w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia,
b) dla dzieci i młodzieży przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej

zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydane przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11, na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości;

10)

młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 20 roku życia do ukończenia 25 roku życia, ucząca się, studiująca i wychowująca się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem - przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30 lub 90-dniowego. Nabyte uprawnienia ważne są:
a) dla młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych - dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia,
b) dla młodzieży przebywającej w zawodowych rodzinach zastępczych - dla każdego osobno i wygasają w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej


11)

osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy, z którym Miasto Łódź zawarło porozumienie międzygminne, na warunkach w nim określonych

zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydane przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11, na podstawie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ww. programu przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości.§ 7.

Kontroli biletów dokonują kontrolerzy upoważnieni imiennie przez kierownika jednostki, o której mowa w § 3 ust. 11.

§ 8.

1. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w § 7, zaistnienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
1) brak biletu lub posiadanie biletu nieważnego za przejazd osoby;
2) brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;
3) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny
pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w ust. 3, oraz w sytuacji określonej w pkt 1 i 2 - opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednoprzejazdowego.
2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość opłaty dodatkowej wynosi:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 i 2 – 200 zł;
2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 – 300 zł.
4. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 obniża się o 65% w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

§ 9.

1. W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, opłata dodatkowa zostaje anulowana, zaś uiszczona podlega w całości zwrotowi, w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, określonej w ust. 2, i przedstawienia w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2:
1) ważnego w czasie kontroli imiennego biletu okresowego;
2) aktualnego w dniu kontroli dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
2. W przypadku kradzieży dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1 pkt 2, po przedstawieniu przez pasażera zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie zdarzenia, wydanego przez Policję, opłata dodatkowa zostaje anulowana a opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 1, nie zostaje naliczona.
3. Wysokość opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, wynosi 10 zł.

§ 10.

1. Od nałożonej opłaty dodatkowej, o której mowa w § 8, pasażerowi przysługuje możliwość złożenia odwołania w terminie 3 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2. Wniesienie odwołania nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i nie ma wpływu na bieg terminu określonego w § 8 ust. 4.
2. Rozpatrywanie odwołań, o których mowa w ust. 1, następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 266).