Informacja dla pasażera

2023-04-18 09:45

Oświadczenie o spłacie ratalnej


Artykuł archiwalny


Klauzula informacyjna

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi 90-002 przy ul. Tuwima 36, tel.: +48 (42) 638 49 11, e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl,
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – z którym można skontaktować się pisząc na adres: iod@zdit.uml.lodz.pl,
 3. Cel przetwarzania danych, źródło pozyskania danych i podstawy prawne
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit b) RODO w celu zawarcia i realizacja spłaty ratalnej lub w przypadku braku wpłat - art. 6 lit. e) RODO, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w celu prowadzenia postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego,
 4. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów, w tym MPK – Łódź Spółka z o.o. w celu przeprowadzenia postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zapłaty wierzytelności,
 6. Przysługujące prawa
  Posiada Pani/Pan prawo:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
  b) przeniesienia danych do innego administratora,
  c) do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, co może skutkować wstrzymaniem procedury rozpatrywania skargi/wniosku,
  d) sprzeciwu
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia,
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane,
 8. Przekazanie danych do państwa trzeciego
  Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,
 9. Podanie danych kontaktowych
  Podanie adresu mailowego lub telefonu, jest dobrowolne i może być wykorzystane do kontaktu w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przekazania dodatkowych informacji.