Informacja dla pasażera

2022-04-08 12:30

Monitoring w pojazdach Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO) MPK Łódź Sp. z o. o. informuje:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem na pojazdach Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych jest MPK-Łódź Spółka z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź;

 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iodo@mpk.lodz.pl;

 3. dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO;

 4. dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w tym zapewnienia bezpieczeństwa w pojazdach Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych;

 5. kategorie danych – nagrania wizerunków w strefie zewnętrznej: obszar przed i za pojazdem, prawa boczna strona pojazdu;

 6. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni chyba, że zostaną zabezpieczone na wniosek Policji, Prokuratury, Sądu lub innego organu wymiaru sprawiedliwości uprawnionego do wydania takiej decyzji/wniosku zabezpieczenia;

 7. nagrania z monitoringu udostępniane będą tylko na żądanie Policji, Prokuratury, Sądu lub innego uprawnionego organu wymiaru sprawiedliwości do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych;

 8. dane z monitoringu będą przekazywane podmiotom, z którymi choć jeden współadministrator ma podpisaną umowę na powierzenie przetwarzanie wskazanych danych osobowych;

 9. prawnie uzasadniony interes MPK-Łódź Spółka z o.o. polega na zapewnieniu bezpieczeństwa pojazdów Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych

 10. podróżnemu i poszkodowanemu przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 11. źródło pochodzenia danych – z kamer monitoringu zamontowanych na pojazdach Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych