Informacja dla pasażera

2018-08-03 09:09

Monitoring


Artykuł archiwalny

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem w pojazdach publicznego transportu zbiorowego jest MPK-Łódź Spółka z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź;

 2. Kontakt do inspektora ochrony danych iodo@mpk.lodz.pl;

 3. Administrator przetwarza dane osobowe:

  • w związku z realizacją powierzonych przez Miasto Łódź zadań własnych z zakresu publicznego transportu zbiorowego lub realizacji przewozów komercyjnych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i e) RODO;

  • w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. zapewnienia bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO;

  • w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i na jej żądanie (przetwarzanie w celu rozpatrzenia jej skargi, wniosku lub reklamacji) na podstawie art. 6 ust 1 lit. d) RODO;

  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MPK–Łódź Spółka z o.o. polegającego na:

   • zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w pojazdach publicznego transportu zbiorowego oraz ewentualnego wykorzystania wizerunku jako materiału dowodowego w przypadku naruszenia przepisów prawa,

   • ochronie mienia Spółki,

   • dochodzeniu przez Spółkę roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO;

  • na zasadzie przetwarzania niezidentyfikowanych danych określonych w art. 11 RODO, np. statystyk przewozowych;

  • w postaci wizerunku, numerów rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów są przetwarzane w celu:

   • zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym zapewnienia podróżnym bezpieczeństwa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Administratora,

   • ochrony mienia Spółki;

   • dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w celach dowodowych;

   • rozpatrywania wniosku, skargi lub odwołania pasażera. Ponadto, w uzasadnionym przypadku i na wniosek, przy skardze, odwołaniu lub reklamacji, dane są przetwarzane przez Administratora w celu rozpatrzenia (przedmiotowej skargi, wniosku, reklamacji), wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy np. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji, nagrań z monitoringu wizyjnego na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, itp.;

 4. Obszary monitorowane: przestrzeń pasażerska pojazdów, stanowisko kierowcy/motorniczego oraz strefa przed i za pojazdem, prawa i lewa boczna strefa pojazdu;

 5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni, chyba, że zostaną zabezpieczone na wniosek Policji, Prokuratury, Sądu lub innego organu uprawnionego do wydania takiej decyzji/wniosku lub będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, skargi lub odwołania pasażera, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu zakończenia czynności, w tym prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego lub przedawnienia tych roszczeń;

 6. nagrania z monitoringu udostępniane będą tylko na żądanie Policji, Prokuratury, Sądu lub innego uprawnionego organu do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych. W sytuacji wystąpienia wypadku lub kolizji z udziałem pojazdów MPK–Łódź Spółka z o.o. mogą być w niezbędnym zakresie udostępnione zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

 7. dane z monitoringu będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę na powierzenie przetwarzanie wskazanych danych osobowych (np. kancelarie prawne itp.);

 8. podróżnemu przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 9. źródło pochodzenia danych: z kamer monitoringu zamontowanych na lub w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.