Informacja dla pasażera

2018-08-03 10:31

Informacja dla osób, na które nałożono opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu


Artykuł archiwalny


Oświadczenie nr 3

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź;

  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl

  3. dane osobowe są zbierane w celu nakładania opłat dodatkowych za przejazdy bez ważnego biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, zgodnie z art. 33a ustawy Prawo przewozowe, ich windykacji oraz ewidencji;

  4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia uregulowania opłaty dodatkowej;

  5. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie spowoduje wezwanie organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

  6. dane będą przekazywane podmiotom, z którymi ZDiT ma podpisaną umowę na przetwarzanie danych osobowych;

  7. podróżnemu przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.