Informacja dla pasażera

2018-08-03 11:09

Informacja dla użytkowników Migawki


Oświadczenie nr 2

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”) MPK‑Łódź Sp. z o. o. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 173, tel.: +48 (42) 638 49 59, +48 (42) 638 49 11, e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl.

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl

 3. Celem zbierania danych osobowych jest wydanie nośnika biletów w formie elektronicznej, sprzedaż biletów, prowadzenie ich ewidencji i dochodzenie roszczeń.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 2017 poz. 1983 z późn. zm.).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 5 lat licząc od końca okresu ważności ostatniego imiennego biletu okresowego przypisanego do osoby, której dane osobowe dotyczą.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów.

 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu.

 8. Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia.

 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wydania nośnika biletów (MIGAWKI).

 10. W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w celu informowania o realizacji złożonego zamówienia. Ma Pani/Pan wówczas prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.