Informacja dla pasażera

2022-11-23 11:58

Reklamacje dotyczące działania automatów biletowych działających w pojazdach MPK-Łódź Spółka z o.o


Artykuł archiwalny

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPK-Łódź Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi, 91-132 w Łodzi, NIP 725-000-56-28, REGON 470040290, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000044561,

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – z którym można skontaktować się pisząc na adres: iodo@mpk.lodz.pl

3. Kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (imię, nazwisko, nr tel., adres poczty elektronicznej e-mail, bankowe potwierdzenie pobrania środków z konta) lub inne dane przekazane przez Panią/Pana w celu rozpatrzenia reklamacji, w tym dane szczególnej kategorii.

4. Cel przetwarzania danych, źródło pozyskania danych i podstawy prawne
Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od Pana/Pani i będą przetwarzane w celu udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani reklamację dotyczącą działania automatów biletowych.

5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Administratora:
c) Zarządowi Dróg i Transportu w Łodzi lub innym uprawnionym podmiotom publicznym,
d) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy świadczeniu usługi tj. podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne Administratora - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w tym Mennicy Polskiej S.A.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, chyba, że rozpatrzenie Pani/Pana reklamacji zajmie więcej czasu. Jednocześnie informujemy, że 5 % wpływających do nas reklamacji przekazywanych jest do Archiwum Państwowego w ramach obowiązków archiwizacyjnych, a reszta jest niszczona.

7. Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo:
f) żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
g) przeniesienia danych do innego administratora,
h) do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, co może skutkować wstrzymaniem procedury rozpatrywania skargi/wniosku,
i) sprzeciwu
j) wniesienia skargi do Prezesa UODO.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

9. Przekazanie danych do państwa trzeciego:
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną, zawierające w adresie lub w treści słowa powszechnie uznane za obraźliwe oraz zgłoszenia anonimowe tj. niepodpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego, nie będą rozpatrywane.