Artykuły biuletynu

2022-01-05 09:52

Deklaracja dostępności stron internetowych MPK ‑ Łódź Spółka z o.o.

MPK - Łódź Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi, 91-132 w Łodzi, NIP 725-000-56-28, REGON 470040290, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS: 0000044561, z kapitałem zakładowym w wysokości 549.351.531,00 zł, zobowiązuje się, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zapewnić dostępność swoich stron internetowych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

Lp. Strona internetowa Status pod względem zgodności Data publikacji Data ostatniej istotnej aktualizacji Planowana data zapewnienia zgodności
1 http://www.mpk.lodz.pl niezgodne 1998 2012 I kwartał 2022
2 https://www.migawka.lodz.pl niezgodne 2011 2011 II kwartał 2022

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 XII 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 21 XII 2021 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21 XII 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział Obsługi Klienta
 • E-mail: opiniempk@mpk.lodz.pl
 • Telefon: 42 672 13 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Spółki
 • Adres: ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź
 • E-mail: sekretariat@mpk.lodz.pl
 • Telefon: 42 672 11 10

Skargę można złożyć również do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynki administracyjne - Łódź ul. Tramwajowa 6

Wejście do budynku (od strony Biura Obsługi Klienta) od strony chodnika po dwóch stopniach lub po rampie pochyłej od strony parkingu. Alternatywnie, od strony bramy głównej, przez portiernię (po 8 stopniach).
Na obiekcie ma swoją siedzibę m.in.: Zarząd, Dział Promocji, Dział Personalny, Dział Obsługi Klienta (informacja, kasy biletowe):

 • pokoje Zarządu (Prezesa i I Wiceprezesa), Dyrektorów zlokalizowane są w budynku głównym na pierwszym piętrze budynku – brak windy,
 • pokój Wiceprezesa zlokalizowany na parterze budynku,
 • pokoje Działu Promocji zlokalizowane są na pierwszym piętrze budynku – brak windy,
 • pokoje Działu Personalnego zlokalizowane na parterze budynku, wejście od strony dziedzińca wewnętrznego po jednym stopniu lub rampie pochyłej,
 • Biuro Obsługi Klienta (informacja, kasy biletowe) zlokalizowane są na parterze budynku, wejście po dwóch stopniach od strony chodnika lub po rampie pochyłej od strony parkingu,
 • na sali sprzedaży umieszczono stoliki przy których osoba na wózku może wypełnić wnioski o wydanie Migawki, przy okienku zainstalowano wzmacniacz siły głosu dla osób niedosłyszących,
 • możliwość wstępu z psem asystującym,
 • brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego,
 • w budynkach brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio przed budynkiem głównym, od strony wejścia do Biura Obsługi Klienta, parking zabezpieczony szlabanem (uruchomienie szlabanu następuje z poziomu portierni, za pośrednictwem domofonu).

2. Punkty Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta - Plac Niepodległości:

 • wolnostojący budynek,
 • wejście do budynku bezpośrednio z ulicy po wysokim schodku; dodatkowo próg w drzwiach.

Punkt Obsługi Klienta – Plac Wolności:

 • kamienica, wejście do budynku bezpośrednio z ulicy po wysokim schodku (od strony ul. Nowomiejskiej).

W obu punktach:

 • brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość wstępu z psem asystującym,
 • brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego,
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Stacje diagnostyczne

OSKP EL/125 Limanowskiego 147/149: wjazd od ul. Grunwaldzkiej bezpośrednio na teren stacji.
OSKP EL/25 Nowe Sady 15: stacja zlokalizowana jest na terenie zajezdni autobusowej, wjazd przez bramę wjazdową na teren zajezdni (pracownicy ochrony wystawiają przepustki uprawniające do wjazdu). Przejazd przez teren zajezdni do stacji jest oznakowany.

W obu Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów (OSKP):

 • wejścia do pomieszczeń z poziomu płaszczyzny drogi,
 • stacje nie zostały wyposażone w urządzenia informacji głosowej, pętle indukcyjne, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • w budynkach brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • na każdej stacji znajduje się wydzielony i oznaczony parking wyłącznie dla klientów OSKP, mieszczący 8 pojazdów osobowych (pojazdy o masie do 3,5 t) i 1 pojazd o długości 18 m (pojazdy o masie powyżej 3,5 t); brak wyznaczonego, odrębnie oznakowanego miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych; ze względu na charakter pracy stacji diagnostycznych na ogół na terenie obiektu przebywa jednocześnie dwóch klientów,
 • nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Pobyt w hali gdzie odbywa się badanie pojazdu powinien być ograniczony do minimum.